Skip to main content
Actualizado: 15/01/2021

Política de Privacitat

Recorde que abans de començar a utilitzar qualsevol dels serveis o funcionalitats de AIRCONECT (a partir d’ara, la WEB) haurà de llegir aquesta Política de Privacitat i Cookies, així com les Condicions Generals d’Ús. La web garanteix el compliment íntegre de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, així com del Reglament General de Protecció de Dades 679/2016.

RESPONSABLE DE LES DADES

El responsable del tractament és:

 • AIRCONECT TELECOMUNICACIONS, S.L
 • NIF: B98822992
 • Domicili social en Carrer Castelló d’Empúries, 5, 46270 Villanueva de Castellón, València
 • Correu electrònic: soporte@airconect.es
 • Telèfon de contacte 96 301 01 10

PROCESSAMENT DE DADES PERSONALS, FINALITAT DEL TRACTAMENT I CONSENTIMENT PER A la CESSIÓ DE DADES.

La base legal per al tractament de les seues dades està fundada en l’obtenció del seu consentiment, d’acord amb l’article 6.1.a del Reglament (UE) 679/2016 i per les mesures precontractuals per a contractar els nostres serveis, d’acord amb l’article 6.1.b del Reglament.

No obstant això, l’usuari ha de conéixer l’existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

La web no realitza cessions de dades a terceres persones, ni transferències internacionals que no siguen aquelles permeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o sempre que estiguen consentides expressament per l’usuari. Per tant, totes aquelles cessions de dades que s’efectuen es faran sota el marc de protecció indicat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o sempre que estiguen consentides expressament per l’usuari i als països la seguretat i la confidencialitat dels quals estiga garantida.

RECOPILACIÓ DE LES DADES I DURACIÓ DE LA CONSERVACIÓ

La captura de les dades en la web es realitza a través de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de contractació

Les dades rebudes per l’usuari seran conservats en aquesta web durant un període de temps que pot ser diferent, depenent de l’usuari. Per defecte, les dades personals seran guardats:

 • Fins que es responga a la consulta realitzada pel formulari de contacte
 • Mentre es mantinga la relació contractual amb el client.
 • Mentre no exercisca el seu dret de supressió.

No obstant això, existeix la possibilitat que conservem les seues dades personals si és raonablement necessari per a complir amb les nostres obligacions legals (incloses les peticions de les forces de l’ordre, Agència Tributària o SEPBLAC), reunir els requisits reglamentaris, resoldre disputes, mantenir la seguretat, evitar casos de frau i abús, aplicar les nostres Condicions d’ús o complir la seua sol·licitud de donar-se de baixa de futurs missatges que reba de la web.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

ON RECAPTEM LES DADES DADES QUE ES RECOPILEN FINALITAT I BASE JURÍDICA
Formulari De Contacte Nom, Email, contingut del Missatge La web recaptarà les seues dades per a poder donar una resposta a la consulta formulada.
    La base jurídica és el consentiment exprés de l’usuari (Art. 6.1.a RGPD)
Formulari de contractació Nom, DNI, Direcció, Email, Telèfon. La web recaptarà les dades necessàries per a poder registrar-li com a client. La base jurídica és la relació contractual (6.1.b RGPD)

CATEGORIES DELS DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Totes les utilitats oferides per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels serveis d’aquesta web i han sigut seleccionades atenent el compliment de la legalitat vigent.

Treballem estretament amb tercers que puguen ser destinataris de les seues dades personals, per exemple:

 • El nostre servidor de hosting, o de plataforma web.

EXERCICI DELS DRETS DE L’INTERESSAT

Una vegada que, com a usuari de la WEB ens ha facilitat les seues dades personals, la legislació vigent li permet com a interessat de les seues dades:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seua rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.
 • Rebutjar decisions individuals automatitzades

Per a exercir qualsevol dels drets descrits, l’interessat ha de fer arribar aquesta sol·licitud acompanyada de fotocòpia del DNI, passaport o un altre document vàlid que identifique a l’Usuari. Per a això, haurà d’enviar aquesta sol·licitud a la següent adreça de correu: soporte@airconect.es.

Així mateix, la sol·licitud haurà de contenir: nom i cognoms de l’interessat, fotocòpia del seu document nacional d’identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l’identifique i, si és el cas, de la persona que el represente, petició en què es concreta la sol·licitud, adreça a l’efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant. L’exercici dels drets serà gratuït per a l’interessat excepte quan les sol·licituds siguen manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu. En aquest cas, el responsable del tractament podrà cobrar un cànon raonable en funció dels costos administratius o negar-se a actuar respecte de la sol·licitud.

RECLAMACIONS I EXERCICI DE DRETS

Els interessats poden dirigir els seus requeriments a les Autoritats de protecció de dades, si creuen que hi ha un problema amb la forma en què estem manejant les seues dades de caràcter personal, mitjançant l’anomenada tutela de drets.

Aquest canal de comunicació podrà efectuar-se a través del següent enllaç de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD):

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formreclamacionderechos/reclamacionderechos.jsf

COMUNICACIONS I PROMOCIONS COMERCIALS.

D’acord amb la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la web no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagen sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, la web es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

MENORS D’EDAT

Amb caràcter general, la web no tractarà informació personal, de menors de catorze (14) anys.

Per al cas que la web duent a terme cap activitat de control, descobrisca la recopilació involuntària d’informació respecte a menors de 14 anys, durà a terme totes aquelles mesures necessàries que, com a prestador de servei i responsable de tractament, té obligació d’emprendre i poder així suprimir tal informació, en la major brevetat possible, excepte en aquells supòsits que, per raó de legislació aplicable, siga necessari conservar.

De conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, els majors de 14 anys estan legitimats per a atorgar el seu consentiment, excepte en aquells casos en els quals la llei exigisca per a la seua prestació l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de la web en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La web es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

Atenció al client
96 301 01 10
Beneixida

Carrer del Llaurador, 109
46293 Beneixida

Carcaixent
Carrer d’Alacant, 6A
46740 Carcaixent
Castelló

Castelló d’Empúries, 5
46270 Castelló

Centre Comercial Ribera del Xúquer

Av. Bressol de la Taronja, s/n,
46740 Carcaixent

Xàtiva

Avinguda Gregorio Molina, 16
46800 Xàtiva

Horari Oficines Comercials:
Dilluns a Divendres de 10:30 a 13:30h i 17:30 a 20:00h. Centre Comercial: Dilluns a Dissabtes de 09:00 a 21:00h.

Horari Telefònic::
Dilluns a Divendres de 09:00 a 21:00h.